خرید|آناليز ايمنی شغل JSA|

آناليز ايمنی شغل JSA|50684620|grs50684620|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع آناليز ايمنی شغل JSA می باشد.

حجم فایل : 156.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 16
بنام خدا

آناليز ايمنی شغل ( (JSA مقدمه هر روز در محيطهاي كار حوادث زيادي رخ مي دهند كه منجربه مرگ وآسيب مي شوند

اين حوادث اغلب به علت عدم شناسايي خطرات بالقوه وآموزش صحيح كارگران اتفاق مي افتند

با شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كارمي توان ازبسياري ازحوادث پيشگيري كرد

با ارزيابي ريسك مي توان خطرات موجود دريك شغل راشناسايي ، عدد ريسك آنها رامحاسبه وكنترلهاي مورد نياز ارائه داد

JSA روشي سيستماتيك جهت شناسايي خطرات وارزيابي ريسكهاي آنها به منظور ارائه اقدامات كنترلي مناسب مي باشد

در اين روش هر مرحله از شغل به دقت بررسي مي شود ، خطرات بالقوه هرمرحله شناسايي وارزيابي مي گردند وبهترين راه حل كنترلي جهت حذف يا كاهش خطرات ارائه مي گردد مقدمه درواقع ارزيابي ريسك يك فرآيند سه مرحله اي است :

شناسايي كل خطرات

محاسبه ريسكها

ارائه اقدامات كنترلي JSA يكي از تكنيكهايي كه به وسيله آن ميتوان ارزيابي ريسك انجام داد JSA مي باشد

JSA روش مطالعه دقيق وسيستماتيك جهت شناسايي وارزيابي خطرات موجود يا بالقوه درهرفرآيند يا شغل مي باشد

دراين روش شغل به مراحل پی در پی شكسته مي شود ، سپس خطرات هرمرحله شناسايي وعدد ريسك آنها به دست مي آيد ودرنهايت راه حلهاي كنترلي ارائه مي گردد

اين روش به نامهاي JHA(Job Hazard Analysis),SJA(Safe Job Analysis), THA(Task Hazard Analysis) معروف است
JSA هدف اصلي ازاجراي اين تكنيك يافتن روشي ايمن جهت انجام شغل وپيشگيري ازحوادث مي باشد


با استفاده از اين روش مي توان نيازهاي آموزش ايمني كاركنان راتعيين نمود

ازJSA مي توان درتدوين يك برنامه مديريت ايمني وپيشگيري ازحوادث بهره جست

همچنين ازآن جهت انتخاب وسايل حفاظت فردي مورد نياز مي توان استفاده كرد
روش اجرا ي تكنيك JSA
تشكيل تيم JSA
آناليز ايمني شغل بايد توسط يك تيم انجام شود . ابتدا تيمي متشكل از يك سرپرست ، يك كارگربا تجربه ويك كارشناس ايمني وبهداشت جهت انجام اين تكنيك براي شناسايي وارزيابي خطرات هرشغل بايدتشكيل گردد

مراحل اجرا
مراحل اجراJSA به 4 مرحله زير تقسيم می شود:

1. شكستن شغل به مراحل پی در پی
پس ازانتخاب يك شغل، مراحل مختلف انجام آن شغل مشخص وبراي هرشغل يك فرم JSA تكميل گردد
روش اجرا ي تكنيك JSA
2. شناسايي خطرات موجود در هرمرحله
در اين مرحله خطرات موجود يا بالقوه مرتبط با هر شغل شناسايي وتعيين می شوند

3. ارزيابي ريسك
بمنظور اولويت بندي ريسكها واقدامات كنترلي دراين مرحله خطرات شناسايي شده طبقه بندي می شوند.جهت انجام اين مرحله ، 2 پارامتر بايد مشخص گردند:
- احتمال وقوع يك حادثه - شدت پيامد آن
سپس جداول شدت واحتمال وقوع ...