خرید|كاربرد آناليز روند ، جهت تفسير داده هاي ژئوشيمي منطقه دره زار كرمان|

رگرسیون,دگرسانی,دره زار,آنالیز روند,ژئوشيمي,داده,کانساركاربرد آناليز روند ، جهت تفسير داده هاي ژئوشيمي منطقه دره زار كرمان|50086120|grs50684620|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع كاربرد آناليز روند ، جهت تفسير داده هاي ژئوشيمي منطقه دره زار كرمان می باشد.

در این تحقیق موضوعات آناليز روند ، رگرسيون چند گانه ، دگرساني ، دره زار,مباني نظري تحليل روند سطحي,زمين شناسي منطقه دره زار,نتايج حاصل از آناليز روند داده ها,بررسی می شود محورهاي مختصات و متغير وابسته مي تواند عيار، ضخامت و يا هر متغير مطلوب ديگري باشد . در اين
روش كليه آنوماليهاي اتفاقي حذف شده و بهترين سطحي را كه بتوان به كمك آن مقدار متغير مورد نظر را
در هر مختصاتي تخمين زد بدست مي آوريم .
در مقاله حاضر اين آناليز براي داده هاي ژئوشيمي منطقه دره زار كه شامل داده هاي حاصل از آناليز دو عنصر مس و موليبدن مي باشد مورد بررسي قرار گرفته است و از اين طريق مناطق بي هنجار ژئوشيميايي تعيين شده است .با انجام آناليز روند سطحي در مورد داده هاي ژئوشيميايي منطقه دره زار ، مشخص گرديد كه مي توان

ناهنجاريهاي مربوط به توده كانسار را به خوبي مشخص نمود . اين آناليز نشان مي دهد كه مقادير مس وموليبدن در منطقه دره زار داراي روند سطحي مشابه مي باشند و مي توان انتظار داشت كه كاني سازي مس وموليبدن در بخش مركزي توده كانسار وجود داشته باشد ، در حالي كه در مورد منطقه سرچشمه كاني سازي موليبدن بيشتر در حاشيه سرسيتي قرار دارد .