خرید|آناليز مقدماتی خطر PHA|

آناليز مقدماتی خطر PHA|50684647|grs50684620|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع آناليز مقدماتی خطر PHA می باشد.

حجم فایل : 72.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 20
بنام خدا آناليز مقدماتی خطر PHA

آناليز مقدماتي خطر يک روش آناليز نيمه کمي است که به منظور اهداف زير صورت مي پذيريد:
- شناسايي خطرات بالقوه و رويدادهاي اتفاقي که ممکن است به بروز حادثه اي منجر شود.
- رده بندي رويدادهاي شناسايي شده بر حسب ريسک آنها
- تعيين کنترلهاي لازم براي خطرات و شناسايي اقدامات اصلاحي آناليز مقدماتي خطر ترجيشحاٌ يك آناليز اوليه ايمني بر روي سيستم، محصول يا سازمان بوده و اهداف عمده آن عبارتند از:
1- شناسايي عناصر، شرايط خطرناك و علل آنها
2- شناسايي اثرات اين عناصر و شرايط خطرناك بر روي زير سيستمها، سيستم، كل پروژه
3- طبقه‌بندي سطح شدت هر كدام از عناصر و شرايط خطرناك
4- شناسايي اقدامات اصلاحي براي حذف عناصر و شرايط خطرناك يا به حداقل رساندن اثرات آنها
5- داده‌هاي بدست آمده از PHA يك ورودي مفيد و موثر براي ساير فعاليتهاي ايمني در راستاي شناسايي موارد ذيل بشمار مي‌رود: 1- مناطق بالقوه مشكل آفرين مرتبط با بخشهاي سخت افزاري، نرم‌افزاري يا فصل مشترك آنها
2- الزامات دستورالعملي يا طراحي ايمني
3- الويت‌بندي فعاليتهاي ايمني
4- موارد نيازمند به تست، آناليزهاي بيشتر يا مطالعات توازن با توجه به موارد فوق مي توان گفت PHA يك آناليز ايمني سيستماتيك است كه براي شناسايي مناطق ايمني بحراني جهت ارزيابي خطرات مهم و شناسايي الزامات طراحي ايمني سيستم مورد استفاده واقع مي‌شود. با انجام اين مطالعه ليستي از خطرات غير قابل چشم پوشي و يك ارزيابي از ريسكهاي باقيمانده پس از اعمال اقدامات پيشگيرانه فراهم مي‌شود. اين فهرست شامل ارزيابي كيفي و نه كمي از ريسك مي‌باشد که اغلب بصورت ليست جدول‌بندي شده از اقدامات پيشگيرانه با تعريف كيفي ميزان اثربخشي قابل پيش بيني ارائه مي‌گردد. آناليز مقدماتي خطر معمولاٌ اولين تلاش در فرايند آناليز ايمني سيستم به منظور شناسايي و طبقه بندي خطرات مرتبط با فعاليت يك سيستم، فرايند يا روش كار است که ترجيحاٌ در فاز توازن و ايده و تفکر از چرخه عمر سيستم اجراء مي شود. در بعضي از منابع ممکن است اجراي مطالعه ٌليست مقدماتي خطرٌ مقدم بر PHA شمرده شود. ليست مقدماتي خطر يك روش مقدماتي شناسايي خطرات موجود مرتبط با طراحي سيستم است كه با استفاده از ابزارهايي نظير چك ليستها، ماتريس خطر، توصيف و تشريح تجهيزات، گزارش حوادث و رويدادها، بررسي سوابق مشاغل مشابه، مرور گزارشات قبلي و مواردي نظير آن به شناسايي خطرات اقدام مي کند. www.jalali-hse.blogfa.com پس از بررسي كليه اطلاعات موجود مي توان اقدام به تهيه ليست مقدماتي خطر كرد. يك PHL خوب را مي توان براي تشكيل پايه و اساسي براي اجراي يك مطالعه PHA بيش از پيش گسترش داد. از آنجائيكه هدف اوليه PHA، مستند سازي و انجام يك ارزيابي اوليه از خطرات شناسايي شده در مراحل بسيار ابتدائي فرايند است لذا اجراي مطالعه ليست...